ข้อความ

เริ่มต้นกับ “ภาษาซี”

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในภาษาซี

  #include <stdio.h>   

  int main(void)      
  {
    printf("Hello,World"); 
    return 0;
  }

c-programming-250x250
ภาษาซี มีองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

 1. Pre-processor
  #include เป็นคำสั่งแรกสำหรับทุกๆโปรแกรมในภาษาซี ทำให้ทราบข้อความกำกับในส่วนของ Source Code ซึ่งในการทำงานหลักของ Pre-processor จะเป็นการเตรียมพร้อมในองค์ประกอบต่างๆ ให้กับ Source Code ก่อนจะนำไป Compile โดยการกำหนด Pre-processor นี้จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # เสมอ
 2. Header file
  Header file คือ ฟังก์ชันที่ถูกสร้า่งขึ้นมาสนันสนุนการทำงานโปรแกรม  Header file ประกอบด้วย ฟังก์ชันที่ใช้ในการประกาศซึ่งทุกๆ ภาษาซีสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยใช้ฟังก์ชัน #include และอีกส่วนก็คือ Header file เช่น string handling, mathematical functions, data conversion, printing and reading of variables
  ดังตัวอย่างใช้คำสั่ง #include <stdio.h> ใช้บอกกับคอมไพเลอร์ให้นำเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุ คือ stdio.h (standard library functions for file input and output) ซึ่งในการนำเข้า std.h จะทำให้เราสามารถใช้คำสั่ง printf(” “); ได้
 3. main( ) function
  เป็นฟังก์ชันหลักที่จะต้องมีทุกๆโปรแกรมในภาษาซี ซึ่งในการทำงานจะเป็นการทำงานแบบลำดับขั้น (squence of statement) และเมื่อคอมไพล์แล้วจะเป็นฟังก์ชันแรกที่ทำงานเสมอ ในการทำงานฟังก์ชันใดๆ ในภาษาซี จะมีการกำหนดขอบเขตของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ เครื่องหมาย { }
  ดังตัวอย่าง
  {                                           เป็นการเปิดในส่วนของการเขียนโปรแกรมใน main( ) function
  printf(“Hello World”);   เป็นการใช้คำสั่งในการแสดงผล โดยค่าที่ถูกส่งออกไปคือ Hello World
  return 0;                          
  เป็นการส่งค่าคืนกลับให้กับ main( ) function
  }                                          เป็นการปิดในส่วนของการเขียนโปรแกรมใน main( ) function

  สำหรับทุกๆ statement ในภาษาซีจะต้องมีการปิด statement ทุกครั้ง
  โดยใช้เครื่องหมาย  ;  (semi colon)

 4. User Define function ( )
  เป็นฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเองโดยผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนที่มี หรือ ไม่มี ก็สามารถทำงานได้โดยปกติ และในการเรียกใช้งานนั้น จะต้องเรียกผ่าน main( ) function
 5. Comment
  เป็นการเขียนส่วนอธิบายโปรแกรม โดยในภาษาซีมีการเขียนอธิบาย 2 ลักษณะ คือ
  1) สำหรับการเขียนแบบบรรทัดเดียวจะใช้เครื่องหมาย //
  2) สำหรับการเขียนแบบหลายบรรทัด จะโชเปิดประโยคด้วย /*  และ ปิดประโยคด้วย */
Advertisements